Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Ο παρών δικτυακός τόπος nofakenews.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει ενημέρωση, πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες και τα μέλη του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες και τα μέλη του καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Τα nofakenews.gr  παρέχουν στους επισκέπτες / μέλη τους μια πλούσια συλλογή πληροφοριών, υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών ή / και πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας. Στις σελίδες μας συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης και διέπουν το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουμε.

1. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ

1.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας και προστατεύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου. Για το λόγο αυτό το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών της.

1.2 Αν και  η ιστοσελίδα μας παρέχει στους επισκέπτες / μέλη της την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, γίνεται αμοιβαία αποδεκτό από τους χρήστες της ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αυτά αναρτώνται από χρήστες της δημόσια είτε μεταφέρονται ιδιωτικά, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας μας.

1.3 Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν είναι σε θέση να ελέγχουν το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες της στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, εξαιτίας του μεγάλου όγκου του και κατά συνέπεια δεν μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

1.4 Οι επισκέπτες και τα μέλη μας κατανοούν και αποδέχονται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας nofakenews.gr υπάρχει περίπτωση να εκτεθούν σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/ μέλη στην ιστοσελίδα nofakenews.gr.

1.5 Περαιτέρω, οι επισκέπτες και τα μέλη της ιστοσελίδας μας συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών της για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας .

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή / και προώθηση ή / και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

9. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της ιστοσελίδας.

10. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή / και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).

1.6 Οι επισκέπτες και τα μέλη της ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας, δεν είναι σε θέση να διενεργούν προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της, διατηρούν δε το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες και τα μέλη της ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν και να είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

1.7 Σε περίπτωση που οι διαχειριστές λάβουν ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψουν τη λειτουργία του λογαριασμού του μέλους που παραβιάζει τους παρόντες όρους.

1.8 Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης της ιστοσελίδας μας δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τους παρόντες Όρους και τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

2. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

2.1 Σε κάθε περίπτωση παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας ή αντίθετης προς στους παρόντες Όρους,  ο επισκέπτης/ μέλος υποχρεούται να αποζημιώσει τους διαχειριστές  για κάθε θετική και αποθετική της ζημία προκύψει από δικαστική ή εξωδικαστική διαμάχη μεταξύ αυτών και τρίτων, η οποία προέκυψε εξαιτίας περιεχομένου που αυτός ανάρτησε, δημοσίευσε ή μετέφερε με άλλο τρόπο μέσω των υπηρεσιών της ιστοσελίδας

2.2 Η μη άμεση άσκηση από τους διαχειριστές των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους, δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματα αυτά.

3. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΗΓΕΣ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3.1 Για την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των επισκεπτών του και για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των διαχειριστών της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

3.2 Τα nofakenews.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/ μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στα nofakenews.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
3.3 Στην ιστοσελίδα nofakenews.gr προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες/ιστοσελίδες. Οι εταιρείες/ιστοσελίδες αυτές είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού. Τα nofakenews.gr δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων ή ανακριβειών ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτές. Οι διαχειριστές του nofakenews.gr δεν υποχρεούνται να εξετάζουν και δεν εξετάζουν τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να τους καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας (π.χ. υπηρεσίες επικοινωνίας) θα ζητηθεί από τον χρήστη η παροχή ελάχιστων προσωπικών του στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, email) με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση τρόπων επικοινωνίας των χρηστών με την ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας nofakenews.gr δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες τους και να μην τα χρησιμοποιούν για κανέναν άλλο σκοπό πέραν αυτού της επικοινωνίας μεταξύ τους και φυσικά να μην διαθέτουν αυτά προς πώληση ή διαβίβαση ή δημοσιοποίηση σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές του Κράτους.

4.2 Με σκοπό αποκλειστικά την διευκόλυνση των επισκεπτών στην πρόσβαση και χρήση του παρόντος δικτυακού χώρου, η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί τεχνολογία «session cookies» για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα «session cookies» είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνονται «session cookies», τόσο συνολικά όσο και κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για να απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Ανήλικοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου μόνο με τη σύμφωνη γνώμη ή/και υπό την επιτήρηση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη, σε περίπτωση που ανήλικοι επισκεφθούν αυτήν αυτοβούλως και χωρίς επιτήρηση των γονέων/κηδεμόνων ή/ και σε περίπτωση που κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Κάθε επισκέπτης/ μέλος έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

7.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.